Showing Jiaoquan

Description

Jiaoquan

Jiaoquan also called Xiaoyougui. It refers to crisply fried ring of dough, one of the typical snacks of Beijing.